Halbgelb 5. Kyu / Gelb
Grundsatz Technisch korrekt Technisch korrekt
Grundlagen Ukemi Waza   Ushiro Ukemi
  Mae Ukemi
  Ushiro Ukemi
  Mae Ukemi
Shisei Zenkutsu Dachi
Shizen Tai
 
Shintai Tai Sabaki Tsugi Ashi
Ayumi Ashi
Allgemeines Benehmen im Dojo Benehmen im Dojo
Nage Waza Tachi
Waza
Ashi
Waza
    O Soto Gari     O Uchi Gari
Koshi
Waza
    Uki Goshi     O Goshi
Katame
Waza
Osae Waza Kesa Gatame
Yoko Shiho Gatame
Kami Shiho Gatame
Tate Shiho Gatame
Atemi Ashi Ate Waza   Kin Geri
Mae Geri
Ude Ate Waza Soto Uke
Oie Zuki
Gyaku Zuki
Gedan Barai
Abwehren von Handgelenkgriffe 1 gleichseitig gehalten
1 diagonal gehalten
2 gleichseitig gehalten
1 diagonal gehalten
1 von hinten gehalten
Reversgriffe 1 gezogen
1 gestossen
1 gezogen
1 gestossen
Würgegriffe 1 einhändig von vorne 1 einhändig von vorne
Schlägen gegen Oie Zuki gegen Oie Zuki
Erste Hilfe Fakultativ Fakultativ
Ausbildungszeit: Monat / Zeit 4 / 20 4 / 20 / 11 Jahre